سوپر فسفات ساده

  0 ‎ریال
  بدون مالیات
  تعداد
  موجود است

  فسفر دومین عنصر غذایی محدودکننده تولید محصول در بیشتر خاکهای ایران میباشد. این عنصر یکی از عناصر غذایی ضروری برای رشد و توسعه گیاه میباشد و نقش زیادی در کلیه فرایندهای بیوشیمیایی، فرایندهای تولید و انتقال انرژی دارد. همچنین وجود این عنصر برای تقسیم سلولی و نمو بافتهای مریستمی ضروری است. فسفر عنصر تشکیل دهنده بسیاری از ترکیبات مانند اسیدهای نوکلئیك، فسفولیپیدها و کوآنزیم هایی مانند آدنوزین تری فسفات میباشد. فسفر باعث جلوگیری از ریزش برگهای پیر در اواخر تابستان، افزایش میزان گلدهی در بهار، افزایش کیفیت میوه و افزایش ریشه زایی در گیاه می گردد. نهالهای جوان به فسفر زیادی برای تحریك رشد ریشه ها نیاز دارند . کمبود فسفر بر رشد کلی درخت و ریشه ها اثر گذار است. در این حالت شاخه ها کوتاه و باریك شده، برگهای جوان کوچك میشوند و میریزند، همچنین گلدهی درختان به طور چشمگیری تحت تأثیر کمبود فسفر کاهش مییابد و رسیدن و بلوغ میوه ها نیز به تأخیر می افتد. قرمز شدن ساقه و ارغوانی شدن برگها و خشك شدن نوک برگهای پیرتر، از علائم کمبود فسفر میباشد

  تجزیه ضمانت شده

  عنصر تشکیل دهندهدرصد
  فسفر کل22
  فسفر محلول16
  147
  5000 قلم

  ویژگی‌ها

  بزرگ
  25 کیلوگرم

  16 مورد محصول مشابه