پتاس بالا K40 ماتیلدا


  4٬440٬000 ‎ریال

  (4٬440٬000 ‎ریال (بطری 1 لیتری))

  بدون مالیات

  کود پتاس بالا k40 ماتیلدا دارای نسبت بالایی از پتاسیم محلول درآب می باشد که در کمترین زمان ممکن جذب گیاه می شود و باعث رشد و بهبود عملکرد گیاه می شود. مقادیر نسبتاً زیادی از پتاسیم در نقاط رشد، برگها و شیره سلول یافت میشود.

  تعداد
  محصولات موجود به اندازه کافی نیستند

  کود پتاس بالا k40 ماتیلدا دارای نسبت بالایی از پتاسیم محلول درآب می باشد که در کمترین زمان ممکن جذب گیاه می شود و باعث رشد و بهبود عملکرد گیاه می شود. مقادیر نسبتاً زیادی از پتاسیم در نقاط رشد، برگها و شیره سلول یافت میشود. فراوان ترین کاتیون موجود در  سیتوپلاسم بوده و به طور عمده یه عنوان ناقل بارالکتریکی عمل میکند. این عنصر در باز و بسته شدن روزنه و در نتیجه فتوسنتز گیاه نقش دارد و باعث افزایش رشد و عملکرد گیاه می شود.

  نقش پتاسیم در گیاه

  •  افزایش  و تنظیم فعالیت بیش از 60 آنزیم مختلف
  • ساخت پروتئین و افزایش آن در گیاه
  • کمک به فتوسنتز،   انتقال قند و نشاسته، کاهش تنفس و ذخیره انرژی، تنظیم اسمزی و حفظ تورژسانس سلول، و در نتیجه کاهش  از دست دهی آب و پژمردگی گیاه
  • افزایش رشد ریشه و بهبود جذب عناصر غذایی
  • افزایش مقاومت به شرایط تنش زای محیطی

  توصیه مصرف

  محصولمحلول پاشی (لیتر در هکتار)زمان کاربرد
  ذرت3      قبل از ظهور گل آذین
  سایر محصولات زراعی3

       یک هفته قبل از گلدهی

           رنگ گیری میوه

  سبزیجات میوه ای3

      یک هفته قبل از گلدهی

            رنگ گیری میوه
  درختان میوه3

                تورم جوانه

                رشد میوه

           رنگ گیری میوه

  غلات3

           انتهای پنجه زنی

         قبل از ظهور خوشه

  تجزیه ضمانت شده

  عنصر تشکیل دهندهدرصد
  EDTA آزاد5
  پتاسیم محلول در آب (K2O)40

  110

  16 مورد محصول مشابه