ویژه گندم و جو

    کود ویژه گندم و جو

    1٬530٬000 ‎ریال

    (1٬530٬000 ‎ریال (بطری یک لیتری))

    بدون مالیات

    کود گندم و جو با فرمول خاص، دارای تمام عناصر غذایی ماکرو و میکرو شامل نیتروژن، فسفر، آهن، روی و مس به نسبت مناسب جهت تغذیه گندم می باشد.

    تعداد
    موجود است

    کود گندم و جو با فرمول خاص، دارای تمام عناصر غذایی ماکرو و میکرو شامل نیتروژن، فسفر، آهن، روی و مس به نسبت مناسب جهت تغذیه گندم می باشد. ریزمغذی های موجود در کود ویژه گندم و جو توسط سیدروفور و به همراه اسید آمینه های مختلف کلاته شده است و در نتیجه جذب در کمترین زمان و بالاترین راندمان انجام می شود و مصرف کود ویژه گندم و جو در تمام مراحل رشد نیاز غذایی گیاه رشد بر طرف می سازد. محلول پاشی و یا کاربرد خاکی کود ویژه گندم و جو در مرحله پنجه زنی باعث افزایش عملکرد گندم و جو می شود.

    مزایای کود ویژه گندم و جو ماتیلدا

    • افزایش پنجه زنی گندم و در نتیجه افزایش تراکم و راندمان محصول
    • افزایش طول ریشه و در نتیجه افزایش جذب و عملکرد محصول
    • افزایش ضخامت ساقه گندم و ایجاد مقاومت به استرس های

    توصیه مصرف کود ویژه گندم و جو ماتیلدا

    روش کاربردگندم و جوزمان کاربرد
    کود آبیاری (لیتر در هکتار)6-8

    انتهای پنجه زنی

    قبل از ظهور خوشه ها

    پر شدن دانه

    محلول پاشی (لیتر در هزار لیتر آب)2-3

    انتهای پنجه زنی

    قبل از ظهور خوشه ها

    پر شدن دانه

    تجزیه ضمانت شده

    عنصر تشکیل دهندهدرصد
    پتاسیم محلول در آب (K2O)6
    نیتروژن3
    آهن0/1
    منگنز0/07
    مولیبدن0/01

    104
    500 قلم

    16 مورد محصول مشابه